Kommunal bolig i Bergen

I Bergen kommune finnes det rundt 3400 kommunale leieboliger tilgjengelig for personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. De ulike kommunale leieboligene er av ulik standard og størrelse, og ligger i ulike bydeler.

For å søke om kommunal bolig i Bergen må du være ute av stad til å skaffe deg egen bolig (enten utleiebolig eller eierbolig) på grunn av svak økonomi eller nedsatt funksjonsevne, sosiale problemer eller helsemessige årsaker.

Det er årlig flere som søker om kommunal bolig i Bergen kommune enn som får innvilget søknaden. Dette betyr at ventetiden på en kommunal leiebolig kan være lang.

Hvem kan søke om kommunal leiebolig?

For å kunne søke om kommunal leiebolig i Bergen kommune må du være over 18 år, og ikke ha noen tidligere misligholdte låneforpliktelser, skyldig husleie i tidligere leieforhold eller krav om tilbakebetaling av bostøtte fra kommunen. Har du tidligere brutt en leiekontrakt og blitt kastet ut av boligen, vil du bli satt i karantene i opptil ett år.

Følgende kriterier må være oppfylt for komme søke om kommunal leiebolig:

  • Du må ha vært folkeregistrert i Bergen i minst ett år
  • Du må stå uten egnet bolig. Dette gjelder dersom du bor hos andre, bor i institusjon o.l., boligen du bor i er uegnet på grunn av familiesituasjon eller helsesituasjon eller du har en leiekontrakt som utløper om mindre enn seks måneder uten mulighet for fornyelse.
  • Er du utenlandsk statsborger må du ha innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag eller ha varig oppholdstillatelse i Norge.
  • Du kan ikke ha en inntekt på mer enn 3,5 G (folketrygdens grunnbeløp) dersom du er enslig eller 4G dersom dere er et par.

Hvordan søker man om kommunal leiebolig i Bergen?

Du søker om kommunal leiebolig i Bergen ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner på Bergen kommune sine hjemmesider. Ved søknaden må du blant annet legge ved dokumentasjon på din økonomi, din helsesituasjon og din nåværende bosituasjon.

Dersom kommunen vurderer at du er i målgruppen for kommunal leiebolig vil du bli innkalt til møte med en saksbehandler.

Dersom søknaden din om kommunal leiebolig blir innvilget vil du bli satt på venteliste for kommunal bolig og du vil få et kønummer. Mens du står på venteliste må du fornye søknaden hver sjette måned og bekrefte at vilkårene for kommunal leiebolig fortsatt er til stede.

Dersom du får avslått søknaden din om kommunal bolig, eller på annen måte er misfornøyd med vedtaket fra kommunen kan du klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket etter klage, vil klagen bli sendt videre til en egen klagenemd som vurderer klagen på nytt.