Kommunal bolig i Oslo

Dersom du ikke har mulighet til å skaffe deg egen bolig på egenhånd eller ved hjelp av offentlig hjelp, eller dersom du har behov for spesiell tilpasning på grunn av bevegelseshemning, utviklingshemning eller alder, kan du søke på å leie kommunal bolig i Oslo.

Ordningen med kommunal leiebolig er ment å være et midlertidig tilbud til. Tiden i kommunal bolig skal brukes til å planlegge hvordan du skal bo på egen hånd i fremtiden.

Dersom du får innvilget din søknad om kommunal bolig vil bydelen hjelpe deg med å utarbeide en boplan. I denne boplanen skal du planlegge din fremtidige bosituasjon, om du skal eie egen bolig i fremtiden eller fortsette å leie bolig på egen hånd. Planlegger du å eie egen bolig, må du legge en plan for hvordan du skal få innvilget boliglån i fremtiden.

Hva slags kommunal leiebolig kan du søke om?

Dersom du oppfyller kravene for kommunal leiebolig, vil du motta et tilbud fra kommunen. Hva slags bolig du får beror på dine behov, og kommunens leieboliger varierer både i standard og størrelse. Har du spesielle behov på grunn av funksjonshemning, kan kommunen også tilby spesialtilpassede og bemannede boliger.

Hva kreves for å få kommunal bolig i Oslo?

For å søke om kommunal leiebolig stilles følgende krav.

  • Du må ha lovlig oppholdstillatelse i Norge
  • Du må ha bodd i Oslo i minst to år. Her finnes det et unntak for flyktninger som skal bosettes i Oslo for første gang etter avtalen mellom kommunen og staten.
  • Du må være myndig. Her finnes det unntak for Ungbo
  • Du må stå uten bolig nå eller på grunn av at et løpende leieforhold utløper innen seks måneder uten at du har mulighet for å fornye leieforholdet
  • Du kan ikke ha mer enn 1G (folketrygdens grunnbeløp) i formue eller ha en inntekt på over 4G dersom du er enslig eller samlet over 5G dersom dere er et par
  • Du har ikke mulighet til å skaffe deg bolig på annen måte enn kommunal leiebolig eller du trenger en tilpasset leiebolig og er ikke i stand til å skaffe dette på annen måte

Det overstående er grunnvilkårene for å søke om å få kommunal leiebolig i Oslo kommune. Dersom du oppfyller grunnvilkårene vil du havne på kommunens liste, men kommunen vil gjøre en prioritering mellom søkerne som står på listen i forhold til hvilket behov de har for kommunal leiebolig. Selv om du oppfyller grunnvilkårene er du altså ikke garantert å få kommunal bolig.

Hva koster kommunal leiebolig i Oslo?

Husleien for en kommunal leiebolig i Oslo er basert på det til enhver tid gunstigste gjengs leie og markedsleie. Hvor stor husleien blir beror blant annet på størrelse og beliggenhet på boligen. Som kommunal leietaker har du muligheten til å søke om både statlig og kommunal bostøtte. Dette kan redusere dine månedlige boutgifter. Det stilles ikke krav til depositum ved leie av kommunal bolig i Oslo.

Slik går du frem for å søke om kommunal bolig

For å søke om kommunal bolig i Oslo må du fylle ut søknadsskjemaet som du finner på Oslo kommune sine nettsider. Boligkontoret i din bydel kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden dersom du har behov for det. Du sender inn søknaden til bydelen per post eller leverer den hos boligkontoret i bydelen din.

I søknaden skal du vedlegge følgende informasjon:

  • Bostadsattest som du kan få fra skatteetaten samt opplysning om nåværende boforhold (f.eks. leiekontrakt)
  • Utskrift av din skatteavregning din for siste skatteår (denne får du også hos skatteetaten)
  • Kopi av lønnsslipp eller trygdeslipp for de siste tå måneder
  • Leieavtale og kopi av oppsigelse dersom er i et løpende leieforhold

I tillegg kan det være relevant å legge ved bekreftelse på psykiske eller medisinske problemer dersom du har dette.

Hvordan er prosessen videre?

Søknaden din vil bli behandlet så raskt som mulig av kommunen. Dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet i løpet av en måned, vil du få beskjed om når du kan forvente svar på søknaden. Kommunen vurderer ditt behov opp mot andre søkere, og om du oppfyller grunnvilkårene for å søke om kommunal bolig.
Når søknaden er ferdigbehandlet vil du få et skriftlig svar fra kommunen om hva slags kommunal bolig du har blitt tildelt og hvem som er din kontaktperson hos kommunen
Blir din søknad innvilget, vil du normalt bli tildelt en bolig innen seks måneder
Leieavtalen til din kommunale bolig inngår med Boligbygg eller bydelen. Leieavtalen varer normalt i mellom tre til fem år, og du kan forlenge leieavtalen dersom du fortsatt oppfyller grunnvilkårene for leie av kommunal bolig.

Klage på vedtak om kommunal bolig

Blir søknaden din om kommunal leiebolig avslått, eller det er andre ting ved kommunens vedtak du ønsker klage på så har du rett til å klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til det boligkontoret som har fattet vedtaket.

Hvilke leieregler gjelder for kommunal leiebolig?

Leieforhold som gjelder kommunal bolig reguleres av husleieloven. For kommunal bolig er det imidlertid noen spesialbestemmelser i husleieloven § 11-1.